PROFESSIONAL & IMPARTIAL

jeremy 21:06:2016

Labels

Wednesday, June 24, 2015

LEARNING UFOLOGY -- Încetati de a numi OZN-uri, punctelor.
LEARNING UFOLOGY


Please Translate and Spread.
Your translations can be posted here. 
Kindly send them to
luisavasconcellos2012@gmail.comStop calling UFOs to dots.
Încetati de a numi OZN-uri, punctelor.


Stop calling UFOs to dots in a black background, these dots can be anything, resolve the structure behind the dots and show what is the structure of these dots.
Încetati de a numi OZN-uri punctelor pe un fundal întunecat, aceste puncte pot fi orice, *Rezolvati structura din spatele punctelor si aratati care este structura acestor puncte.

The use of low optical magnification in many active observers, mainly people doing night time observation and some doing day time observations is pervasive.
Folosirea unei joase amplieri optice este larg raspîndita, de catre multi observatori activi, în special în rîndul persoanelor care fac observari nocturne si unele observatii în timpul zilei.

With low optical magnification equipment any small object not very far away will be reduced to a dot.
Cu un echipament optic de ampliere mica, orice obiect nu prea îndepartat, va fi redus pîna la un punct.

0.32 – Many of these night time observers use the ***cascade image intensifier p8079hp with 50mm lens, that combination is a wide field view combination with an optical magnification of 2x, just 2x.
0.32 – Multi dintre acesti observatori nocturni, folosesc ***intensificatorul de imagine în cascada p8079hp cu obiectiv de 50 mm, aceasta combinatie este o combinatie de viziune ampla a cîmpului de vizibilitate cu o ampliere optica de 2x, doar 2x.

With this kind of setup any object of one feet span at more than 1,500 feet = 457,20 mts     away will be reduced to a dot, almost any bird is around 1 feet span = 0,30 mts, so a bird at 2000 feet away = 609,60 mts will be reduced to a dot without any apparent wing flipping. That bird flying in a straight line will be undistinguishable from a satellite.
Cu acest tip de configurare orice obiect la mai mult de 1500ft = 457,20m distanta, va fi redus la un punct, aproape toate pasarile sunt de aproximativ 1picior =  0,30m de amplitudine, deci, o pasare la 2000 picioare înaltime = 609,60 de metri de distanta, va fi redusa la un punct, fara niciun fel de batere de aripi vizibila. Aceasta pasare care zboara în linie dreapta, va fi indistincta de un satelit.

0.58 – The following are the steps that are followed in this channel in the processing of footage from any anomaly, this will show that the dots that these people have been calling UFOs for years are very likely nothing more than anomalies. Remember that almost as a rule these people use single digits optical magnification equipment, really very poor.
0.58 – Urmînd se gasesc etapele care sunt executate în acest canal, în procesarea imaginii de orice anomalie, si va arata ca punctele pe care aceste persoane le numesc OZN-uri de ani de zile, probabil nu sunt nimic altceva decît anomalii.Amintiti-va ca, aproape ca regula generala, aceste persoane folosesc echipament de ampliere optica digitala, în realitate foarte mediocre.

1.17 – This is an anomaly spotted in IR at 26x optical magnification, just a dot like any other dot, like the dots that many people had called UFOs for years, almost always assuming that these are some “crafts” or mechanical artifacts.
1.17 – Aceasta este o anomalie identificata în IR (infra red = infrarosu) cu o ampliere optica de 26x, doar un punct ca oricare altul, asa ca punctele pe care multe persoane le-au desemnat ca OZN-uri de ani de zile, aproape întotdeauna asumîndule ca sunt cîteva  ’’nave’’ sau artefacte mecanice.

1.32 – This is now the same dot as seen by a telephoto 1100mm lens and using in prime focus a 1/2.55 megapixels board camera, this gives 150x optical magnification, the original resolution was 2592x1920, 2K
1.32 – Este acelasi punct vazut de catre o lentila de 1100 mm a unui teleobiectiv si folosind ca focus principal un aparat de fotografiat de bord de 1 / 2,55 megapixeli, care ofera o ampliere optica de 150x, rezolutia originala era de 2592x1920, 2K.

1.52 – Now that is the cropping at half HD 960 x 540 of the lower left corner of previous frame.
1.52 – Acum acesta este jumatatea taiata de High Definition HD de 960x540 din coltul inferior din stînga al cadrului anterior.

2.12 – And now this is the cropping corner expanded at full HD 1920x1080, total magnification 150x2 = 300.
2.12 – Si acum este coltul de taiere extinsa în 1920x1080 Full High Definition, o ampliere totala de 150x2 = 300.

2.32 – That is the process followed almost always in this channel;
2.32 – Acest process este urmat aproape întotdeauna de catre acest canal;

1 – Dot spotted in IR, as any other dot, as the dots many call UFO without really knowing the structure behind the dot.
1 – Punct încadrat în IR (infrarosu), ca orice alt punct, ca punctele pe care multi le numesc OZN, fara sa cunoasca de fapt structura în spatele punctului.

2 – That dot is placed in the field of view of a scope with high optical magnification 150x and a 5 megapixels camera, each frame in the footage will be 2592x 1920 pixels.
2 – Acel punct este plasat în cîmpul de vedere în ambitul unei amplieri înalte optice de 150x si o camera de 5 megapixeli, fiecare cadru de filmare va fi de 2592 x 1920 pixeli.

2.52 – If at that resolution the object is an unknown (anomaly) then recording is done in the high optical magnification scope.
2.52 – Daca, în aceasta limita de rezolutie obiectul va fi ceva necunoscut (anomalie), atunci gravarea este facuta în ambitul unei mari amplieri optice.

             ALWAYS whenever the dots have been unknown the object was an “anomaly”, nothing remotely similar to any craft of any time.
Întotdeuna cînd punctele au fost percepute ca fiind ceva necunoscut, obiectul  fost considerat o ‘’anomalie’’, niciodata considerat nici macar asemanator cu vreo nava.
             
             Anomalies behave like living beings, but they defy any kind of mundane explanation.
Anomaliile se comporta ca fiintele vii, însa sfidînd
orice explicatie pamînteasca.

3.13 – So all these people that have been calling dots UFOs forever, do you think that “their” dots are different from the same dots spotted by my equipment?
3.13 – Deci, toate aceste persoane care au desemnat mereu punctele ca fiind OZN-uri, credeti ca punctele ‘’lor’’, sunt diferite de aceleasi puncte situate de catre echipamentul meu ?

When the dots are “resolved” anomalies are revealed, if they think that their dots are something else then they should use better equipment and resolve their dots showing something different.  
În cazul în care punctele sunt ’’rezolvate’’, anomaliile sunt revelate. Daca ei cred ca punctele lor sunt altceva, atunci ei ar trebui sa utilizeze un echipament mai bun si sa rezolve punctele lor aratînd ceva diferit.

**The bar had been raised, dots need to be resolved in their structure, otherwise how do really know what is behind your dot?
**Sarcina a devenit mai elaborata, punctele trebuie sa fie rezolvate în structura lor, în caz contrar, cum ati sti cu adevarat, ce este în spatele punctului dvs. ?

Anotari:
*Rezolutia imaginii (https://pt.wikipedia.org/wiki/Rezolutia imaginii) = Rezolutia imaginii descrie nivelul de detaliu pe care o imagine o comporta. Termenul se aplica de asemenea la imaginile digitale, imagini în filme si alte tipuri de imagini. Rezolutiile mai înalte înseamna mai multe detalii în imagine.


Although originally experimented with by the Germans in World War Two, it was not until the 1950s that the U.S. began conducting early experiments using multiple tubes in a "cascade", by coupling the output of an inverting tube to the input of another tube, which allowed for increased amplification of the object light being viewed. These experiments worked far better than expected and night vision devices based on these tubes were able to pick up faint starlight and produce a usable image. However, the size of these tubes, at 17 in (43 cm) long and 3.5 in (8.9 cm) in diameter, were too large to be suitable for military use. Known as "cascade" tubes, they provided the capability to produce the first truly passive night vision scopes. With the advent of fiber optic bundles in the 1960s, it was possible to connect smaller tubes together, which allowed for the first true Starlight scopes to be developed in 1964. Many of these tubes were used in the AN/PVS-2 rifle scope, which saw use in Vietnam.
An alternative to the cascade tube explored in the mid 20th century involves optical feedback, with the output of the tube fed back into the input. This scheme has not been used in rifle scopes, but it has been used successfully in lab applications where larger image intensifier assemblies are acceptable.[1]

**Intensificator de Imagine în cascata – 
Desi experimentat initial de catre germani în al Doilea Razboi Mondial, nu a fost decît începînd din decada lui 50’ ca Statele Unite au început sa conduca primele experiente folosind tuburi diferite în  ’’cascada’’ cuplînd tubul de iesire al unui inversor, la intrarea altui tub, ceea ce a permis marirea amplificarii luminii obiectului vizualizat. Aceste experiente au functionat mult mai bine decît se astepta, si dispozitivele de vedere nocturna bazate pe aceste tuburi au fost capabile sa capteze lumina slaba a stelelor si sa produca o imagine utilizabila. Cu toate acestea, dimensiunea acestor tuburi, de 17 toli (43cm) de lungime si 3,5 incii (8,9cm) diametru, era prea mare pentru a fi adecvat utilizarilor militare. Cunoscute sub numele de tuburi ’’în cascada’’, ele au oferit capacitatea de a produce primele domenii cu adevarat pasive de viziune nocturna. Odata cu aparitia manunchiurilor de fibra optica în anii 1960, a fost posibil sa se conecteze tuburi mai mici împreuna, ceea ce a permis prima delimitare reala a luminii stelelor fiind dezvoltata în 1964. Multe dintre aceste tuburi au fost folosite la tinta AN / PVS-2, care a fost utilizata în Vietnam.

O alternativa la tubul cascada explorata la mijlocul secolului 20, implica realimentarea optica, cu iesirea din tubul alimentat înapoi la intrare. Acest sistem nu a fost folosit în domeniul pustilor, însa a fost utilizat cu succes în aplicatii de laborator, unde imaginea majora a ansamblurilor intensificatoare sunt acceptabile. [1]

***raise the bar
Fig. to make a task a little more difficult. Ex: Just as I was getting accustomed to my job, the manager raised the bar and I had to perform even better.

A ridica stacheta. Figurativ, a face o sarcina  putin mai dificila. Exemplu: Exact atunci cînd ma obisnuisem sa-mi fac munca mea, seful meu mi-a ridicat stacheta, si a trebuit sa o fac si mai bine.

Translator:
The Light JournalistNo comments:

Post a Comment

moon

x way live


“Glory to God in the highest, and on Earth

Peace, Good Will toward men.”

This Christmas, Give Peace.


logo

logo


Cameron Diaz UFOs

David Blackford //

rd


info@exopoliticsportugal.com

keshe

Dennis


PLEASE SIGN THIS PETITION


Dennis Kucinich: No war with RussiaNo to War, Hot or Cold, with Russia
11,474
of 15,000 signaturesAny citizien of any country can sign this
petition


prg
Instructions HERE

The Congressional Hearing Initiative is a
project of
Paradigm Research GroupesotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

SOCPOR OVNILOGIA

OUR FAMILY OF THE STARS

UFO VIDEOS